cele

Nasze cele

Edukacja i wzrost świadomości

 • promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej
 • kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku
  limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń
  o niekorzystnym rokowaniu,
 • popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach
  mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej,

Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzinom

 • poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych,
 • pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich,
 • działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym
  wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności,
 • prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i osób bliskich, również w
  okresie żałoby.

Jak działamy?

 • organizujemy i finansujemy różne formy opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej;
 • pomagamy w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium;
 • zaopatrujemy chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości ich życia
 • organizujemy koncerty, wystawy, prelekcje, festyny – podczas tych spotkań rozmawiamy i opowiadamy o Hospicjum Palium oraz o potrzebach osób chorych
 • organizujemy i finansujemy szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową;
 • organizujemy i finansujemy nabór i szkolenie wolontariuszy
 • organizujemy i bierzemy udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą
 • prowadzimy działalność wydawniczą, gromadzimy i rozpowszechniamy materiały: szkoleniowe, edukacyjne oraz inną literaturę (na różnych nośnikach, z różnych
  dziedzin nauki), mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej;
 • bierzemy udział w budowaniu, rozbudowywaniu istniejących zakładów opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową,
 • udzielamy pomocy organizacyjnej i finansowej w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.

Over the past few years, we often tend to ignore the importance of healthy supply in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the question. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these preparation experiment side effects. Get in touch with your heartiness and stay healthy for long years.