Nasze cele

Edukacja i wzrost świadomości

 • promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej
 • kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku
  limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń
  o niekorzystnym rokowaniu,
 • popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach
  mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej,

Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzinom

 • poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych,
 • pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich,
 • działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym
  wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności,
 • prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i osób bliskich, również w
  okresie żałoby.

Jak działamy?

 • organizujemy i finansujemy różne formy opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej;
 • pomagamy w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium;
 • zaopatrujemy chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości ich życia
 • organizujemy koncerty, wystawy, prelekcje, festyny – podczas tych spotkań rozmawiamy i opowiadamy o Hospicjum Palium oraz o potrzebach osób chorych
 • organizujemy i finansujemy szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową;
 • organizujemy i finansujemy nabór i szkolenie wolontariuszy
 • organizujemy i bierzemy udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą
 • prowadzimy działalność wydawniczą, gromadzimy i rozpowszechniamy materiały: szkoleniowe, edukacyjne oraz inną literaturę (na różnych nośnikach, z różnych
  dziedzin nauki), mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej;
 • bierzemy udział w budowaniu, rozbudowywaniu istniejących zakładów opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową,
 • udzielamy pomocy organizacyjnej i finansowej w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.